Menu

Dana Tóthová

majiteľka & lektorka

Viac o Dane Tóthovej a Kreatívnych kurzoch

Obchodné podmienky

1. Autorské práva

Vittoria agency s.r.o. si podľa zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhradzuje všetky autorské práva na textový a fotografický materiál na stránkach www.kreativnekurzy.sk a www.kreativne-potreby.sk. V zistených prípadoch kopírovania našich textov a fotiek (prípadne evidentne upravené materiály) budeme promptne a nekompromisne riešiť všetkými dostupnými právnymi prostriedkami s finančným odškodnením v rámci porušenia autorského zákona.

2. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len "predávajúci") je Vittoria agency, s. r. o., Telocvičná 34, Bratislava 821 05, IČO: 36 830 119, DIČ: 2022452421.

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (ďalej len "kupujúci") a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Kupujúci objednaním tovaru, služby, akceptuje Obchodné a reklamačné podmienky pre dodávku tovaru a služby, určené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak.

Ak nie je medzi účastníkmi uzatvorená iná kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar, službu, na základe elektronickej objednávky a kontaktných údajov, ktoré má k dispozícii z registrácie zákazníka v internetovom obchode Kreatívnekurzy.sk a Kreativne-potreby.sk

3. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky uvedené v elektronickej objednávke (ďalej len "tovar"). Informácie o tovare uvedené na stránkach internetového obchodu sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve uvedené ako záväzné.

4. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:

  • - správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,

  • - tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území EU.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

5. Kupujúci

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

6. Miesto plnenia

Miestom plnenia je Vittoria agency s. r. o., Telocvičná 34, Bratislava 821 05.

7. Objednanie tovaru, uzavretie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom povinne predpísaných údajov a náležitostí.

Na prijatie objednávky sa vyžaduje jej formálne potvrdenie predávajúcim. Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

8. Cena a platenie

Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v internetovom obchode ponúkaného tovaru.

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

9. Reklamácie

Zodpovednosť predávajúceho za vady a záruka sa spravujú podľa § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Reklamácie je možné uplatniť:

  • - telefonicky na telefónom čísle +421 905 616 501,

  • - e-mailom na info@kreativnekurzy.sk v pracovnýc dňoch od 09.00 do 17.00 hod.

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou klienta.

10. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Vittoria agency s.r.o. zhromažďuje a spracuváva Vami poskytnuté údaje za účelom ponuky obchodu a služieb. Poskytnutie údajov je dobrovoľne nepovinné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje možu byť spracované pre marktingové účely tohto internetového obchodu na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona ste oprávnená/ý, kedykoľvek písomne namietať proti ich daľšiemu spracovaniu touto spoločnosti.

Všetky údaje, ktoré zákazník uvádza, podliehajú ustanoveniam zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu) je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi. Zákazník vyslovuje súhlas s použitím svojich osobných údajov za účelom dodania, riadnej fakturácie a prípadnej reklamácie objednaného tovaru.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v internetovom obchode v deň odoslania elektronickej objednávky, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia platných obchodných podmienok.

Kontakt

Vittoria agency s.r.o

Telocvičná 34

821 05 Bratislava

IČO: 36 830 119

DIČ: 2022452421

Výpis z OR SR

Kreatívne kurzy sa konajú v kreatívnej dielni na Telocvičnej 34 v Bratislave II - Prievoz. Dom č. 34 sa nachádza medzi Farebnou a Ľaliovou ulicou. Orientačný bod je, keď z Mierovej ulici odbočíte k hotelu, alebo ihrisku Rapid (tiež sa nachádzajú na Telocvičnej ulici). Odtiaľ je to k nám cca 70 metrov.


© 2015 Všetky práva vyhradené. Kopírovanie časti stránky alebo jej obsahu sa bez súhlasu autora zakazuje. Uvedené neplatí na časti kódu pod licenciou MIT.